Klimaråd Sør-Trøndelag (KRST) er et 3-årig prosjekt med en egen prosjektleder. Prosjektets eiere er Sør-Trøndelag fylkeskommune (STFK), Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (FMST) og Kommunenes Sentralforbund Sør-Trøndelag (KS Sør-Trøndelag). Målgruppen er sørtrønderske kommuner som forutsettes involvert tungt. Målet er å få til et koordinert og mer målrettet klima- og energiarbeid regionalt slikt at totalt klimagassutslipp i fylket reduseres og lokal klimatilpasning styrkes.

BAKGRUNN

Mål om reduserte utslipp av klimagasser er vektlagt svært høyt i regional politikk for Trøndelag. Regional plan 2015-2020 klima og energi i Sør-Trøndelag (klimaplanen) ble vedtatt i Juni 2016 med målsettingen til å redusere utslippene av klimagasser i Sør-Trøndelag med 40 prosent innen 2030 sammenlignet med 2009. Den konkretiserer de overordna målene til utfordringer, innsatsområder og arbeidsoppgaver. Basert på dette ble 2-årig handlingsprogram laget og vedtatt.

Prosjektet Klimaråd Underveis har fungert siden 2009 og gikk ut 2012. Livskraftige kommuner i regi av KS ble avsluttet i 2010. Erfaringen tilsier at det er behov for en videreføring av det kommunerettede klimaarbeidet i fylket. Det regionale klimautslippet i Sør-Trøndelag er summen av utslippene fra alle 25 kommuner. For å kunne nå fylkets ambisiøse klimamål, er det viktig å bistå og understøtte klimaarbeid i kommuner.

Det er behov for en arena på regionalt nivå som gir rom for samarbeid, dialog og erfaringsutveksling om klimautfordringen. På denne måten kan klimainnsatsen fra de ulike regionale aktørene koordineres og ses på i sammenheng med klimaplanen. Hensikten med en slik samarbeidsarena er å gjøre klimaarbeidet i fylket mer målrettet gjennom økt engasjement og handling.

Klimaråd Sør-Trøndelag etableres som et 3-årig prosjekt med en egen prosjektleder. Hovedeiere av prosjektet er Sør-Trøndelag fylkeskommune (STFK), Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (FMST) og KS Sør-Trøndelag. Målgruppen er sørtrønderske kommuner som forutsettes involvert tungt. De fleste kommuner i Sør-Trøndelag har vedtatt sin klima- og energiplan, flere av disse må revideres, og deretter omsettes i konkrete tiltak.

HOVEDMÅL

Målet er å få til et koordinert og mer målrettet klima- og energiarbeid regionalt slikt at totalt klimagassutslipp i fylket reduseres og lokal klimatilpasning styrkes. Klimaråd Sør-Trøndelag skal jobbe for å øke handling og gjennomføringskraft samt styrke samordning mellom og i kommunene.

DELMÅL

 • økt samhandling mellom sørtrønderske kommuner og andre offentlige og private aktører.
 • økt aktivitet innen planlegging og gjennomføring av konkrete utslippsreduserende tiltak og klimatilpasning.
 • økt kunnskap og forståelse om klimaspørsmål for å skape engasjement.

ARBEIDSOPPGAVER

 • Arena- og nettverksbygging, et bindeledd mellom ulike regionale/nasjonale aktører og kommunene. Næringsliv, FoU og andre statlige/offentlige aktører kobles inn når tema er relevant.
 • Økt samarbeid på planlegging og gjennomføring av konkrete tiltak. Prosjektet må integreres i eiernes (STFK, FMST og KS) øvrige arbeid.
 • Holdningsskapende arbeid gjennom kommunikasjon og kunnskapsformidling. Gjennomføring av klimatiltak krever vilje til å satse. Det forutsetter økt kunnskap om klimafakta og handlingsalternativ blant folk flest og beslutningstagere. Kommunikasjonen skal i hovedsak skje i direkte møte og i dialog med målgruppene. Samtidig vil elektronisk informasjon koordineres.

Klimaråd Sør-Trøndelag vil fokusere på følgende temaer:

 • klima og energi
 • klima og transport
 • klima og næringsliv
 • klima og forbruk
 • klimatilpasning

ANSVAR OG ORGANISERING

 • Prosjektet varer i 3 år fra 1. mars 2015. I prosjektperioden vil det bli vurdert hvordan klimaarbeidet kan videreføres på lengre sikt.
 • Prosjektleder: Ida Fuchs
 • Styringsgruppe er etablert, med representanter fra FMST, STFK, KS Sør-Trøndelag og Statens vegvesen.
 • Arbeidsutvalg: Det etableres et arbeidsutvalg med en faglig representant fra hvert satsningsområde samt 2-3 representanter fra kommuner. Arbeidsutvalget bidrar med strategiarbeid og aktivitetsplanlegging.
 • I tillegg vil det være referansegruppe/samarbeidspartnere med representanter fra andre offentlige etater, næringsliv og FoU, kategorisert i satsingsområder.

SAMARBEIDSPARTNERE

Prosjektets eiere:

 • Sør-Trøndelag fylkeskommune (STFK)
 • Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (FMST)
 • Kommunesektorens organisasjon (KS Sør-Trøndelag)

Finansierende partnere:

 • STFK
 • FMST
 • KS i Sør-Trøndelag
 • Enova/Transnova
 • Statens vegvesen
 • NTNU